Regulamin FRA-DOM Noclegi

Właścicielem noclegów jest FRA-Dom Noclegi i Wypożyczalnia Katarzyna Zwolska  tel kont: 791 343 656
mieszczących się pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 12, 56-100 Wołów

1. Pokoje wynajmowane są na osobodoby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
5. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę, w sytuacji udostępnienia pokoju osobom trzecim bez wiedzy właściciela zostanie nałożona kara umowna. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie budynku do godziny 22:00.
6.Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
8. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz FRA-DOM Noclegi. Jeżeli Klient powiadomi właściciela na min. 2 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z właścicielem FRA-DOM Noclegi w miarę możliwości rezerwacyjnych.
9. FRA-DOM Noclegi zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
10. Na życzenie Gościa FRA-DOM Noclegi świadczy odpłatnie następujące usługi:
1. wypożyczenie rowerów 2. wypożyczenie łóżeczka dziecięcego turystycznego, 3. wypożyczenie namiotu ogrodowego wraz ze stołami oraz krzesłami.
11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta. Klient zobowiązany jest do każdorazowego zamykania obiektu po jego opuszczaniu.
12. Klient powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci, za wszystkie szkody zostanie nałożona kara umowna i zostanie wystawiona nota obciążeniowa na wartość szkody.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach jest ZAKAZ używać grzałek, czajników, ekspresów do kawy, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
15. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
16. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
17. Zabronione jest wnoszenie rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
18. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 300 PLN. Tj. kosztami odświeżenia pokoju.
19. Na terenie całego obiektu obwiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić FRA-DOM Noclegi bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. W pokojach noclegowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
20. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na czas pobytu właściciel oddaje do dyspozycji właściciel teren przy obiekcie, wyposażoną kuchnie oraz łazienkę. Na życzenie gościa pokój może zostać posprzątany w trakcie pobytu, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna). na życzenie klienta pościel będzie zmienia indywidualnie, jednak klienci długoterminowy będą mieli zmienianą pościel co 2 tygodnie a łazienka i wc minimum raz w tygodniu, chyba ze klient żąda inaczej.
21. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze u właściciela. Właściciel ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą umowną za ewentualne zniszczenia w pokoju oraz w pomieszczeniach udostępnionych (tj. kuchnia i łazienka, korytarz, podwórko).
22. W kuchni obowiązuje samoobsługa, dotyczy to również samodzielnego zmywania i sprzątania po sobie, za rażące niechlujstwo zostanie nałożona kara umowna w wysokości 200 zł celem posprzątania
24. Łazienka jest ogólnodostępna, co zobowiązuje Gości do sprzątania po sobie, w chwili stwierdzenia nieodpowiedniego użytkowania i nie sprzątania po sobie zostanie nałożona kara umowna w wysokości 200 zł celem posprzątania
25. Do dyspozycji gości jest udostępniony odkurzacz.
26. Właściciel ma prawo do bez zapowiedzianych wizyt celem kontroli wywiązywania się z regulaminu.

Właściciel w chwili naruszenia regulaminu przez klienta i braku polubownego załatwienia konfliktu jest zobowiązany do wystawienia noty obciążeniowej, w której zostanie nałożona kara umowna.

Kary umowna zostanie nałożona gdy:

27. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.
Wszelkiego rodzaju uwagi, niedogodności lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać u właściciela:
Katarzyna Zwolska tel.: 791343656.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla klientów i kontrahentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fra-Dom Noclegi i Wypożyczalnia Katarzyna Zwolska, ul. Batalionów Chłopskich 12, 56-100 Wołów REGON: 382786177, NIP: 9880266389, zwany dalej FRA-DOM. W sprawach z zakresu
ochrony danych osobowych skontaktuj się na adres email-mail: fradomnoclegi@wp.pl, 791 343 656 ,ul. Batalionów Chłopskich 12,56-100 Wołów
2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
a) wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
b) marketingu własnych produktów lub usług FRA-DOM (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie
uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej,
c) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit f RODO),
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który
wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od
daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania
umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu
wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści
marketingowych, będą cle przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem
takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez FRA-DOM. Po tym okresie
dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym
przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem
realizującym przesyłki na zlecenie FRA-DOM, dostawcom systemów informatycznych i usług IT FRA-DOM,
podmiotom świadczącym na rzecz FRA-DOM usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem
umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji
płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich
kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego
administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy FRA-DOM
będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny
sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych
osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie FRA-DOM przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i
realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.