Regulamin FRA-DOM Noclegi

 

1. Pokoje wynajmowane są na osobodoby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
5. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie budynku do godziny 22:00.
7. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
8. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz FRA-DOM Noclegi. Jeżeli Klient powiadomi właściciela na min. 2 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z właścicielem FRA-DOM Noclegi w miarę możliwości rezerwacyjnych.
9. FRA-DOM Noclegi zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
10. Na życzenie Gościa FRA-DOM Noclegi świadczy odpłatnie następujące usługi:
1. wypożyczenie rowerów 2. wypożyczenie łóżeczka dziecięcego turystycznego, 3. wypożyczenie namiotu ogrodowego wraz ze stołami oraz krzesłami.
11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
12. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.
15. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
16. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
17. Zabronione jest wnoszenie rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
18. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 200 PLN. Tj. kosztami odświeżenia pokoju.
19. Na terenie całego obiektu obwiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić FRA-DOM Noclegi bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. W pokojach noclegowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
20. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na czas pobytu właściciel oddaje do dyspozycji właściciel teren przy obiekcie, wyposażoną kuchnie oraz łazienkę. Na życzenie gościa pokój może zostać posprzątany w trakcie pobytu, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).
21. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze u właściciela. właściciel ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju oraz w pomieszczeniach udostępnionych (tj. kuchnia i łazienka).
22. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN.
23. W kuchni obowiązuje samoobsługa, dotyczy to również samodzielnego zmywania i sprzątania po sobie.
24. Łazienka jest ogólnodostępna, co zobowiązuje Gości do sprzątania po sobie.
25. Do dyspozycji gości jest udostępniony odkurzacz oraz żelazko.
26. Właściciel ma prawo do bez zapowiedzianych wizyt celem kontroli wywiązywania się z regulaminu.
27. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.
Wszelkiego rodzaju uwagi, niedogodności lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać u właściciela:
Katarzyna Zwolska tel.: 791343656.